U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Toekomstige Veilingen

Resultaten

Privacy

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst


A.t.p.: a tout prix – tegen elke prijs. Er is geen minimumopbrengst vastgesteld.

Bieder: eenieder die een bod uitbrengt op een of meer kavels, zowel tijdens de veiling (‘in de zaal’) als voorafgaand via onze site (on-line).

Courtage: de overeengekomen vergoeding (incl. BTW) welke de inbrenger verschuldigd is voor de werkzaamheden welke Klinkhamer veilnghuis voor of namens hem verricht.

Hamerprijs: de geboden prijs (in Euro’s) waarvoor de veilingmeester het kavel aan de koper toewijst – dus exclusief opgeld.

Inbreng: de goederen van een verkoper welke aan Klinkhamer veilnghuis ter veiling zijn ingebracht.

Inbrenger: die eigenaar van de te veilen goederen.

Inbrengtarief: een overeengekomen percentage van de hamerprijs welke inbrenger aan Klinkhamer veilnghuis verschuldigd is wanneer Klinkhamer veilnghuis zijn goederen ter veiling heeft verkocht.

Kavel: een of meer goederen tezamen die ter veiling als een koop worden aangeboden. Ook wel Lot of nummer genoemd.

Kijkdag: tijdens de kijkdagen is Klinkhamer veilnghuis voor eenieder vrij toegankelijk om de te veilen goederen te beoordelen. Voorafgaand aan elke veiling organiseert Klinkhamer veilnghuis minimaal 2 kijkdagen welke uiterlijk 21 dagen voor de veilingdatum bekendgemaakt worden.

Koopsom: het door de koper te betalen bedrag, zijnde de hamerprijs vermeerderd met het opgeld. De BTW is in het opgeld begrepen.

Koper: diegene die door de veilingmeester tijdens de veiling is aangewezen als hoogste bieder en daarmee de eigendom van het geveilde kavel verkrijgt en tevens gehouden is de koopsom te betalen.

Limiet: de door de inbrenger vastgestelde minimum-hamerprijs. Oftewel: de laagste bieding waarvoor de veilingmeester namens de eigenaar een koper mag aanwijzen. Doorgaans de laagste richtprijs.

Limietloos: er is geen minimumopbrengst vastgesteld. Zie ook: a.t.p.

Lot: zie kavel

Margeregeling: het berekenen van de BTW over het verschil tussen verkoopsom (hamerprijs – courtage) en de koopsom (hamerprijs + opgeld). Wettelijk geregeld in Afdeling 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968, Stb. 884.

Richtprijs: Een (mede) door de inbrenger bepaalde indicatie van de te realiseren hamerprijs.

Schriftelijke bieder: elke bieder die voorafgaand aan de eigenlijke veiling een bieding uitbrengt.

Schriftelijke bieding: elk bod dat voorafgaand aan de veiling per post, per e-mail, telefonisch of on-line is doorgegeven en als zodanig door Klinkhamer veilnghuis bevestigd.

Veiling: een door Klinkhamer veilnghuis georganiseerde openbare verkoping van roerende zaken welke, in opdracht van de eigenaren, per opbod worden verkocht aan de hoogste bieder.

Veilingmeester: degene die met de feitelijke leiding van het veilen per opbod is belast en per kavel de -voor de verkoper- meest gunstige bieder als koper aanwijst.

Verkoopsom: het door de inbrenger te ontvangen bedrag, zijnde de hamerprijs verminderd met de courtage. De BTW is in de courtage begrepen.

Verkoper: zie inbrenger

W.a.f.: With all faults, oftewel met alle mankementen. Deze afkorting kan gebruikt worden in een kavelbeschrijving, al zal dat niet vaak voorkomen.

Inbrengvoorwaarden en tarieven.

Veilingvoorwaarden