Inbrengervoorwaarden

1.  Iedere inzender wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en met de hierin vermelde voorwaarden van verkoop. Van deze voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

2.  De inzender machtigt Veilinghuis Klinkhamer alle goederen, dan wel enkele stuks te verkopen onder geheel ter harer beoordeling vast te stellen veilingvoorwaarden. De verkoper kan in overleg met een taxateur van Veilinghuis Klinkhamer een minimumprijs instellen. Bij minimumprijzen gesteld door verkoper niet ondersteunt door de taxatie van Veilinghuis Klinkhamer, worden bij geen verkoop, 29% commissiekosten van de taxatiewaarde van het veilinghuis in rekening gebracht.

    Minimumprijzen gesteld door de verkoper dienen bij indienen van de kavels kenbaar gemaakt te worden.

3.  Van alle aan Veilinghuis Klinkhamer afgegeven goederen wordt aangenomen dat zij, behoudens andere instructies, voor ongelimiteerde verkoop bestemd zijn, zonder dat een uitdrukkelijke opdracht wordt verstrekt. De ontvangst van goederen verplicht Veilinghuis Klinkhamer niet, deze te verkopen of in veiling te brengen. Veilinghuis Klinkhamer behoudt zicht het recht voor, zonder opgave van redenen, inzendingen te weigeren en blijft ten alle tijde bevoegd tot een door haar aanvaarde opdracht tot veilen af te zien en tot het ter veiling niet te gunnen en voor rekening van de verkoper ophouden van een goed, indien naar het uitsluitende oordeel van Veilinghuis Klinkhamer geen passend bod wordt uitgebracht, alles zonder tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook verplicht te zijn.

4.  Veilinghuis Klinkhamer behoudt zich het recht voor te bepalen in welke van haar veilingen zij een goed zal verkopen. Indien zij zulks wenselijk of nodig acht, kan Veilinghuis Klinkhamer een goed middels een andere veiling (doen) verkopen, zulks zo mogelijk onder instandhouding van deze voorwaarden.

5.  Veilinghuis Klinkhamer organiseert de veilingen geheel naar eigen inzicht. Het opnemen van goederen in een veiling of uitsluiting daarvan, evenals enige mededelingen met betrekking tot een goed in de veilingcatalogus of in een brochure van komende verkopingen, staan uitsluitend ter beoordeling van Veilinghuis  Klinkhamer, die gerechtigd is deskundigen of autoriteiten te raadplegen zonder met betrekking daartoe enige verantwoordelijkheid te aanvaarden evenmin als met betrekking tot door haar gegeven adviezen betreffende goederen of de verkoop daarvan. De verkoper vrijwaart Veilinghuis  Klinkhamer volledig tegen iedere aanspraak met betrekking tot of in verband met goederen welke door Veilinghuis Klinkhamer ten behoeve van de verkoper worden verkocht of de verkoop daarvan.

6.  De verkoper verklaart ermee in te stemmen, dat Veilinghuis Klinkhamer zich in haar verkoopvoorwaarden bereid heeft verklaard om geveilde goederen tegen gelijktijdige restitutie van koopprijs en opgeld terug te nemen, indien koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten aanzien van Veilinghuis Klinkhamer bewijst, dat het geveilde dusdanig ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de verkoop bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien, of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Verkoper machtigt onherroepelijk Veilinghuis Klinkhamer bij naar het uitsluitend oordeel van Veilinghuis Klinkhamer van toepassing zijn van die omstandigheden de koop ongedaan te maken tegen restitutie van koopprijs of opgeld. Door het ontbinden van de koop geldt het goed of de goederen als onverkocht in de zin van artikel 8 van deze voorwaarden.

7.  Veilinghuis Klinkhamer betaalt aan de verkoper de opbrengst verminderd met alle bijkomende kosten, zoals transportkosten, restauratiekosten, commissie, keurkosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten, mits zij de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op ontbinding van de verkoop is gedaan in de zin van artikel 6 van deze voorwaarden, welke beroep op ontbinding voor Veiling Klinkhamer is erkend, dan wel geen ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 8 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. Betaling vindt gewoonlijk plaats een maand na de verkoping, hetzij een bericht als bedoeld als in artikel 6 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 8 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. Verkoper is ontbonden, de aan de verkoper betaalde koopsom terug te vorderen, alsmede alle overige ten gevolge van deze gerechtelijke ontbinding door Veilinghuis Klinkhamer geleden schade, waaronder ook gerechtelijke ontbinding van een verkoop te wijten is aan onjuiste mededelingen of opgaven van verkoper of overig aan verkoper te wijten handelen of nalaten, een en ander naar het uitsluitend oordeel van Veilinghuis Klinkhamer.

8.  Veilinghuis Klinkhamer is door verkoper onherroepelijk gemachtigd onverkochte goederen bij een eerstvolgende veiling opnieuw te verkopen. Tevens is Veilinghuis Klinkhamer door verkoper onherroepelijk gemachtigd na verkoop bij overschrijding van de betalingstermijn door de koper, de koop te beschouwen als van rechtswege te zijn ontbonden, met het recht van Veilinghuis Klinkhamer de goederen van deze ontbonden verkoop te beschouwen als onverkochte goederen, die bij een eerstvolgende veiling opnieuw kunnen worden verkocht. Als verkoopprijs op basis waarvan met de verkoper zal worden afgerekend in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden, geldt de prijs gerealiseerd in de verkoop in her veiling in de zin van dit artikel. Op de verkoop in her veiling is het gestelde in deze ontvangstvoorwaarden weer geheel van toepassing. De verkoper erkent uitdrukkelijk het recht van Veilinghuis Klinkhamer om naar haar eigen keuze nakoming te vorderen van de koper die een betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot de in dit artikel bedoelde ontbinding van de koop, dan wel eerst nakoming te vorderen van de koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding in de zin van dit artikel over te gaan.

9.  De goederen zullen door Veilinghuis Klinkhamer met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Tot op het ogenblik van toewijzing zijn echter alle risico’s geheel voor rekening van de verkoper. Veilinghuis Klinkhamer is niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of beschadiging der goederen, tenzij deze aan opzet of grove schuld van een harer onderschikten te wijten zou zijn. De verkoper is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan ingezonden goederen. Veilinghuis Klinkhamer is bevoegd, zonder voorafgaande mededeling aan de verkoper, alle verpakkingen en sluitingen te openen en die maatregelen te nemen, welke Veilinghuis Klinkhamer, in verband der zaak nuttig voorkomen en de goederen die bewerking(en) te doen ondergaan welke het resultaat ter veiling gunstig zouden beïnvloeden. De in verband met ontsluiting, behoud of bewerking gemaakte kosten zijn voor rekening van de verkoper. Goederen kunnen op verzoek van de verkoper voor diens rekening worden verzekerd tegen inbraak en andere risico’s, zolang zij in haar gebouw of in een onder punt 10 genoemde opslagplaats bevinden. Als verzekerde waarde zal gelden de door Veilinghuis Klinkhamer vastgestelde taxatiewaarde.

10.  Veilinghuis Klinkhamer is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag in een pakhuis van haar gezonden of afgegeven goederen.

11.  Goederen welke aan  Veilinghuis Klinkhamer zijn gezonden of afgegeven en niet door haar ter verkoop worden bewaard, zullen geheel voor rekening en risico van de afzender aan hem worden teruggezonden.12.  Indien een goed éénmaal in de catalogus is opgenomen kan het niet meer worden teruggenomen dan na betaling van de reeds door Veilinghuis  Klinkhamer gemaakte kosten en 29% van de overeengekomen minimumprijs of indien geen minimumprijs is overeengekomen, van de prijs waarvoor Veilinghuis Klinkhamer het goed taxeert. Indien de verkoper niet tevreden is met deze taxatie kan hij de hertaxatie, voor zijn kosten, doen plaatshebben door drie taxateurs, waarvan één benoemd door Veilinghuis Klinkhamer, één door de verkoper en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs.13.  Goederen die tijdens de veiling niet zijn verkocht, moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de laatste zitting door de inzender worden afgehaald. De inzender heeft de mogelijkheid Veilinghuis Klinkhamer opdracht te geven de tijdens de veiling niet verkochte goederen door te verkopen. Dit geschiedt tegen een kostenpercentage voor de bemiddeling bij de verkoop van 29%. Indien inzender de voornoemde termijn overschrijdt word voor de maximale duur van 3 maanden opslagkosten in rekening gebracht van € 25 euro per object per maand. Als na deze termijn, zonder schriftelijke toestemming van Veilinghuis Klinkhamer, de goederen niet zijn afgehaald, gaat de inzender akkoord met het afvoeren van deze goederen door Veilinghuis Klinkhamer. Eventueel gemaakte kosten van deze afvoer van goederen zijn geheel voor rekening van de inzender.

14.  Indien Veilinghuis Klinkhamer opdracht krijgt een woning totaal te ontruimen en als haar namens derden goederen worden aangeboden behoudt zij zich het recht voor goederen die haars inziens niet geschikt zijn voor de veiling af te voeren.

15.  Inbrengers dienen zelf zorg te dragen voor het afhalen van onverkochte goederen. Onverkochte goederen dienen binnen twee weken na afloop van de veiling te worden opgehaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de veilinghouder. Niet tijdig afgehaalde goederen worden door de veilinghouder opgeslagen; de kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de inbrenger.16.  Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Contact

premium bootstrap themes
Veilinghuis Groningen:
Veilinghuis Klinkhamer
Vechtstraat 45
9725 CT Groningen
Telefoonnummer
050-5532122
E-mailadres
info@aca-auctions.com


Scroll omhoog